img img img img

Condițiile de eligibilitate. Criterii de eligibilitate candidat/planuri de afaceri

Condițiile de eligibilitate. Criterii de eligibilitate candidat/planuri de afaceri

5.2. Criterii  de eligibilitate a planurilor de afaceri

Evaluarea tehnică și financiară a Planurilor de afaceri ale candidaților declarați admiși în etapa anterioară de verificare a conformității administrative a documentelor și a eligibilității participanților, va fi realizată de către aceeași echipă de juriu formată din președinte și doi membri evaluatori ai juriului, cărora le-a fost repartizat spre evaluare dosarul candidatului în faza anterioară

Eligibilitatea planurilor de afaceri este asigurată prin îndeplinirea simultană a următoarelor criterii:

 1. Planul de afaceri  conține  toate  elementele  minime  obligatorii și  respectă  structura solicitată.
 2. Planul respectă Anexa la prezenta metodologie „Plan de afaceri”.
 3. Planul de afaceri  va fi semnat de solicitant.
 4. Activitatea economică care urmează a fi desfășurată trebuie să vizeze un domeniu de activitate eligibil, conform prevederilor Schemei  de ajutor  de minimis “Viitor pentru tinerii NEETs”.

Schema de ajutor de minimis nu se aplică:

 1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 2. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);
 3. ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii

și  comercializării  produselor  agricole,  prevăzute  în  Anexa  nr.  1  la  Tratatul  CE,  în următoarele cazuri:

 1. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
 2. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integral către producători primari.
 3. ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării

și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 1. ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
 2. ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
 3. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate în cadrul  planului de afaceri  depus  nu depășește  25.000 de euro.

Bugetul  eligibil (nerambursabil) al planului nu poate depăși suma de 123.737,50 lei, echivalentul a 25.000 de euro la cursul 1 euro = 4,9495 lei din luna noiembrie 2021. Valoarea totală a planului de afaceri propus poate depăși această sumă (atât cu cheltuieli eligibile, cât și neeligibile), dar suma maximă ce va fi rambursată este 123.737,50 lei. Justificarea bugetului, pentru echipamente și servicii achiziționate se face prin prezentarea/ atașarea la planul de afaceri a unei oferte de preț pentru fiecare echipament/serviciu sau altor surse verificabile (print screen website, cataloage etc).

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, astfel:

–   tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis (92.803,12 lei), așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;

–    tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis (25 %

– maximum 30.934,38 lei) după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a    ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri.

Se va verifica, totodată, ca valoarea totală a ajutoarelor de minimis care vor fi primite de întreprinderea unică, pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs) nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra  cost).

Finanțările primite pot fi atât din surse ale statului sau ale autorităților locale, cât și din surse comunitare și se vor cumula cu valoarea alocării financiare prezente acordate în conformitate cu prevederile din Schema de ajutor de minimis “Viitor pentru tinerii NEETs”.

 1. Sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) ale întreprinderii înființate în vederea implementării proiectului trebuie să fie situate în Regiunea Centru.
 2. Planul de afaceri prevede angajarea a minimum o persoană în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis.

Angajarea acesteia se va face pe parcursul celor 12 luni de la semnarea contractului de subvenție. Persoana angajată va avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea Centru.

 1. Planul de afaceri prevede asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 18 luni pe perioada  implementării proiectului aferent contractului de finanțare.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să implementeze planul de afaceri selectat într-o perioadă de maximum 12 luni de la data semnării contractului de subvenție. Toate plățile (tranșa inițială și tranșa finală aferente ajutorului de minimis) pentru funcționarea întreprinderilor nou create vor fi efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

În   perioada   ulterioară   de   6   luni,   de   sustenabilitate,   administratorul   schemei   de antreprenoriat   desfășoară   acțiuni   care   au   ca   scop   final   monitorizarea   activității întreprinderilor înființate, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create în etapa precedentă, precum și funcționării întreprinderilor create.

 1. Planul de afaceri  prevede faptul  că pe perioada  de implementare, întreprinderea nou înființată va avea venituri din activitatea curentă.

 

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru ca o cheltuială să fie considerată eligibilă în cadrul prezentei competiții de planuri de afaceri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să fie angajată și plătită de către beneficiarul finanțării în condițiile legii după data semnării contractului de subvenție;
 2. Să fie în conformitate cu prevederile din contractul de subvenție;
 3. Să fie   justificată   prin    facturi    emise   în   conformitate   cu   prevederile   legislaţiei naţionale/comunitare sau prin alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
 4. Să fie rezonabilă, justificată și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența;
 5. Să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
 6. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:

1.1.    Cheltuieli salariale

1.2.    Venituri asimilate/ salariilor pentru experți proprii/cooptați

1.3.    Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

Notă privind cheltuielilie

Cheltuielile salariale eligibile în cadrul planurilor de afaceri se vor încadra în plafonul maximal de 30 lei brut / oră (astfel ca valoarea totală cu cheltuielile salariale să nu depășească 50 % din bugetul planului de afaceri).

Pentru a fi considerată cheltuială eligibilă, numărul maxim de ore lucrate/ per angajat trebuie să se încadreze în limita de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate atât în cadrul activității din planul de afaceri, cât și norma de bază sau alte contracte de muncă în afara planului de afaceri depus, stabilite prin contractele de muncă încheiate. Tot ce depășește această limită

nu va fi considerată cheltuială eligibilă în cadrul planului de afaceri depus.

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate:

2.1.    Cheltuieli pentru cazare

2.2.    Cheltuieli cu diurna personalului propriu.

2.3.    Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării).

2.4.    Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară.
 2. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).
 5. Utilități aferente funcționării întreprinderilor.
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.
 7. Servicii de întreținere și  reparare  de echipamente și  mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor
 8. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor.
 9. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor.
 10. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor.
 11. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.
 12. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor.
 13. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor.

15.1.        Prelucrare de date

15.2.        Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice.

15.3.        Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic.      17

15.4.        Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare.

 1. Cheltuieli aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

Taxa pe valoare adaugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal aferentă cheltuielilor eligibile este considerată eligibilă.

 

Cheltuieli neeligibile:

 1. Taxa pe valoare adaugată (TVA), deductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal, aferentă cheltuielilor eligibile;
 2. Cheltuielile cu achiziţionarea de infrastructuri, terenuri şi bunuri imobiliare;
 3. Cheltuielile cu achiziționarea de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 4. Cheltuielile cu achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri;
 5. Cheltuielile cu amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 6. Orice alte cheltuieli care nu sunt incluse în categoriile de cheltuieli eligibile detaliate anterior.
 7. Evaluarea și selecția planurilor de afaceri

După depunere, dosarele planurilor de afaceri vor intra într-un proces de verificare, evaluare și selecție care presupune parcurgerea următoarelor etape:

 

 1. A. Verificarea conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri

Dosarele planurilor de afaceri înregistrate vor intra în primă fază într-un proces de evaluare a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri, evaluare realizată în conformitate cu criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie. Cele care îndeplinesc cerințele de eligibilitate vor trece în etapa următoare și vor fi verificate din punct de vedere tehnico – financiar și punctate.

NOTĂ: Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate a solicitantului atrage după sine declararea neeligibilă a planului de afaceri, urmând ca acesta să nu mai intre în etapa ulterioară de evaluare.

Verificarea se va face conform Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a planului de afaceri, anexă la prezenta metodologie (Anexa 4 ).

În cazul în care lipsește un document din cele obligatorii sau documentele sunt incomplete, pot fi solicitate clarificări de maximum două ori. Netransmiterea documentelor solicitate prin clarificări, neîncadrarea în timp a transmiterii documentelor sau transmiterea unor documente care nu răspund clarificărilor va atrage după sine respingerea planului de afaceri, fără ca acesta sa mai intre în etapa următoare de evaluare.

 1. B. Evaluarea planurilor de afaceri

Propunerile de planuri de afaceri care au îndeplinit criteriile de eligibilitate vor trece în etapa de evaluare tehnică și financiară, conform Grilei de verificare tehnico – financiară, Anexa 5 și Anexa 6 la prezenta metodologie .

Evaluarea planurilor de afaceri depuse de către candidați se va face în două etape:

 1. I. Evaluarea tehnico – financiară (Evaluarea tehnică a planurilor de afaceri, Evaluarea financiară a planului de afaceri) – reprezentând 80% din rezultatul final;
 2. II. Interviu susținut în fața reprezentanților mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, precum și a managerului de proiect – reprezentând 20% din rezultatul final.

 

 1. Evaluarea tehnico – financiară

1.1. Evaluarea tehnică a planurilor de afaceri – max. 60 de puncte

Vor fi analizate şi punctate, în funcţie de gradul de detaliere şi fundamentare a informaţiilor, următoarele secţiuni ale planului de afaceri:

➢  descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);

➢  analiza SWOT a afacerii

➢  schema organizatorică și politica de resurse umane;

➢  managementul afacerii, fluxul tehnologic și logistica afacerii;

➢  descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

➢  analiza pieței de desfacere și a concurenței;

➢  strategia de marketing;

➢  proiecții financiare privind afacerea.

1.2. Evaluarea financiară a planului de afaceri – max. 40 de puncte

Se va analiza dacă: planul financiar este complet (respectiv include bugetul, veniturile și cheltuielile estimate, sursele de finanțare), corelat cu activităţile prevăzute şi cu resursele necesare; costurile sunt realiste, fundamentate şi necesare pentru punerea în aplicare a planului financiar.

Costurile investiţiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preţ/cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puţin o sursă).

Punctajul final al planului de afaceri va fi media aritmetică a punctajelor individuale acordate de către fiecare expert și va fi prezentat într-un Raport intermediar de evaluare.

NOTĂ:  Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

NOTĂ:  Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, planuri identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management si marketing si a bugetul detaliat.

 

Procedura de contestare a rezultatelor selecției

În cazul în care un solicitant este nemulțumit de rezultatul verificării tehnico-financiare, acesta poate depune o contestație argumentată conform calendarului  memnționat în prezenta metodologie.

Pentru rezolvarea eventualelor contestații, se va constitui o Comisie de contestații formată din doi evaluatori, membri ai juriului care nu au participat la evaluarea inițială a dosarului de plan de afaceri depus în competiție de solicitant. Aceștia vor evalua din punct de

vedere tehnic și financiar planul de afaceri, pe baza Grilei de evaluare tehnică și financiară a planurilor de afaceri din Anexa nr. 5 la prezenta metodologie. Punctajul final al evaluării planului de afaceri reprezintă media punctajelor celor doi evaluatori.

Rezultatul soluționarii contestațiilor se va publica pe site-ul proiectului conform calendarului  procesului de selecție.

Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală. Contestațiile se vor transmite – prin e-mail – la adresa ruralstrategic@yahoo.com , iar rezultatul acestora va fi inclus în Raportul de soluționare a contestațiilor.

În etapa următoare va fi publicat Raportul intermediar de evaluare, care va cuprinde planurile de afaceri ordonate ținând cont de punctajul final obținut la evaluarea tehnico – financiară.

NOTĂ:  În vederea respectării indicatorilor/rezultatelor proiectului, administratorul schemei de minimis va include pe o listă de rezervă și alte planuri de afaceri pentru situația în care unii dintre candidați vor renunța sau nu vor îndeplini condițiile de eligibilitate înainte de semnarea contractului de subvenție.

 1. Interviu susținut în fața reprezentanților mediului de afaceri și patronatelor

Vor susține interviul toți candidații admiși în urma evaluării tehnico – financiare și a soluționării contestațiilor, conform Rapoartelor intermediare de evaluare.

Juriul va analiza oportunitatea și sustenabilitatea planurilor de afaceri prezentate de către candidați în cadrul interviurilor, conform Grilei de evaluare – interviu – Anexa 6. Fiecare candidat va avea la dispoziție aproximativ 15 minute pentru prezentarea planului de afaceri și a clarificărilor la întrebările adresate de către membrii juriului.

 1. C. Selecția planurilor de afaceri 20

În limita fondurilor disponibile, în valoare totală de 1.113.637,5 de lei, în cadrul competiţiei de planuri de afaceri vor fi selectate minimum 9 planuri de afaceri.

Punctajul minim pentru selecția unui plan de afaceri este de 25 de puncte,  iar punctajul final al unui plan de afaceri se stabilește în urma parcurgerii celor 2 etape – evaluarea tehnico-financiară și interviu.

Selectarea planurilor care vor fi finanțate se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Departajarea planurilor de afaceri care au același punctaj se va face în baza următoarelor criterii:

 1. Vor avea prioritate planurile de afaceri, care au prevăzute în buget o pondere mai mare a cheltuielilor cu achiziția de echipamente din valoarea totală a bugetului planului de afaceri.
 2. Vor avea prioritate afacerile care propun mai mult de 1 angajat.

În urma susținerii interviurilor va fi publicat Raportul final de selecție, care va cuprinde, în limita fondurilor disponibile, minimum 9 planuri de afaceri. Celelalte planuri de afaceri ale căror reprezentanți au susținut interviul, dar care nu au fost selectate, vor fi incluse pe o Listă de rezervă.

Rapoartele de evaluare și selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi publicate pe site-ul proiectului:  www.neetspentruviitor.ro.