img img img img

Organizarea și desfășurarea procesului pentru selecția planurilor de afaceri

Organizarea și desfășurarea procesului pentru selecția planurilor de afaceri

Depunerea planurilor de afaceri de către aplicanţi în cadrul competiţiei de planuri de afaceri se va putea face conform unui calendar pe care administratorul Schemei de ajutor de minimis SC 4C RURAL STRATEGIC  SRL îl va face public prin afişare pe site-ul proiectului şi care va prevedea perioade distincte de înscriere a participanţilor, evaluare şi comunicare a rezultatelor.

 • Publicarea Metodologiei, Criterii de evaluare,  Punctaj și documente model pe site
 • Depunerea planurilor de afaceri – 05 – 08 dec. 2022
 • Evaluarea planurilor de afaceri – 05 – 12 dec. 2022
 • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea tehnico – financiară – 12 dec. 2022
 • Depunerea contestațiilor – 12 – 13 dec. 2022, ora 14,00
 • Soluționarea contestațiilor – 13 dec. 2022, ora 20,00
 • Publicarea rezultatelor contestațiilor – 13 dec. 2022, ora 20,00
 • Interviuri – 14 dec. 2022
 • Publicarea rezultatelor finale – 14 dec. 2022, ora 20,00

SC 4C RURAL STRATEGIC SRL își rezervă dreptul de a modifica calendarul, modificare ce va fi publicată pe site- ul  www.neetspentruviitor.ro.

Participanții la procesul de selecție a planurilor de afaceri se pot înscrie în competiție prin depunerea personal sau prin poștă/curier, cu confirmare de primire, a unui dosar în format fizic, într-un singur exemplar, care conține documentele expres menționate și solicitate (dosar de plastic, perforat 2 găuri), cât și în format electronic, care va conține forma editabilă a documentelor de pe suport hârtie – Planul de afaceri în format Word, iar Bugetul și Proiecțiile financiare în format Excel (stocate pe CD/DVD/Memory stick USB, care se predă odată cu dosarul pe format hârtie). Depunerea documentelor solicitate se face la sediul SC 4C RURAL STRATEGIC SRL situat în sat Drambar,  str. Europei, nr. 7, Ciugud, jud. Alba, România. SC 4C RURAL STRATEGIC SRL va înregistra dosarul participantului și îi va comunica acestuia numărul de înregistrare direct sau prin email, în cazul în care dosarul se depune prin curier. Beneficiarul va organiza un Registru de evidență a dosarelor de concurs depuse. Fiecare dosar va primi un număr de înregistrare unic aplicat pe Cererea de înscriere. Participantului la competiţia de planuri de afaceri i se va înmâna la momentul înscrierii în competiţie o copie a Opis-ului dosarului depus în competiţie, în care reprezentantul SC 4C RURAL STRATEGIC SRL va menţiona, sub semnătură, existenţa în dosar a documentelor menţionate de candidat. Dacă transmiterea documentelor se face prin curier, atunci participantului i se va  trimite prin email copia Opis-ului dosarului depus în competiţie.

Documentele electronice depuse de aplicant trebuie să fie conforme cu cele tipărite și conținute de dosarul înscris în competiție. Dacă între forma fizică tipărită a documentelor și cea electronică există diferențe, varianta care va fi luată în considerare va fi cea tipărită și semnată de participant.

Varianta tipărită a dosarului trebuie să fie numerotată pe fiecare pagină și semnată pe fiecare pagină de către solicitant. Dosarul trebuie să prezinte în partea introductivă, pe prima pagină un Opis al documentelor conținute (Anexa 0 la prezenta Metodologie), cât și mențiunea DOSAR SELECȚIE PLANURI DE AFACERI – NUMELE PARTICIPANTULUI.

Transmiterea planurilor de afaceri prin orice alt mijloc nu va fi luată în considerare.

Orice dosar primit după data și ora limită de depunere nu va fi luat în considerare și se va păstra la sediul SC 4C RURAL STRATEGIC SRL nedeschis.

Toate documentele trebuie să fie lizibile și complete. În cazul în care documentele sunt incomplete, ilizibile sau lipsește un document din cele obligatorii, pot fi solicitate clarificări de maxim 2 ori.

Netransmiterea documentelor solicitate prin clarificări sau transmiterea unor documente care nu răspund clarificărilor va atrage după sine respingerea planului de afaceri.

Dosarul  va conține  următoarele documente obligatorii completate:

 1. Opis al documentelor conținute- Anexa 0
 2. Scrisoarea de înaintare a planului de afaceri – Anexa 1;
 3. Planul de afaceri în format word + proiecțiile financiare în format excell– Anexa 2;
 4. Documente justificative pentru fundamentarea bugetului aferent planului de afaceri (ex. oferte de preț)
 5. Declarație de eligibilitate pe propria răspundere privind valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite în ultimii 3 ani (la depunerea planului de afaceri ) – Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr 18/12.04.2022
 6. Cazierul judiciar al candidatului.
 7. DECLARAȚIE cu privire la sustenabilitatea afacerii- Anexa 8

 

Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri este constituită din reprezentanți ai mediului de afaceri si  ai patronatelor din Regiunea Centru, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate. Fiecare membru al juriului va completa o Declarație juriu privind conflictul de interese și confidențialitatea datelor, în raport cu solicitanții finanțării în cadrul competiției de planuri de afaceri (Anexa 9 la Metodologie – Declarație juriu privind conflictul de interese și confidențialitatea datelor). Anterior începerii procesului de evaluare planuri de afaceri, pentru respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate fiecare membru al juriului va  semna pe propria răspundere declarația menționată.

Administratorul schemei de antreprenoriat SC 4C RURAL STRATEGIC  SRL va pune la dispoziția membrilor juriului, o listă cu participanții ale căror planuri de afaceri au fost înregistrate în competiția de planuri de afaceri. Dacă o persoană din juriu se află într-o situație de  incompatibilitate va solicita înlocuirea sa în termen de 3 zile calendaristice de la constatarea situației. În acest caz, administratorul schemei de antreprenoriat va proceda la înlocuirea persoanei în cauză fără a aduce atingere demnităţii persoanei şi drepturilor profesionale şi contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilităţii            sesizate.

Situațiile și aspectele privind incompatibilitatea persoanelor din juriu se referă la:

-dacă există împrejurări din care rezultă că persoana din juriu este interesată sub orice formă, ea, sau vreo rudă apropiată, în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care ar determina-o să fie subiectivă;

-implicare financiară directă sau indirectă a persoanei din juriu în activitățile participanților la competiția pentru planuri de afaceri;

-situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict de interese sau incompatibilitate, cum ar fi existența unui interes personal.

Fiecare persoană din Juriu are datoria și obligația să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului.

Juriul aplică unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe  următoarele principii:

-Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

-Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona         geografică de implementare a proiectului.

-Prin excepție, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciză.

 

 

 

Juriul este format din  3 membri cu drept de vot:

Educație solicitată / durata solicitată: Superioare licențiate / 3 ani

Experiență specifică / durată solicitată: Experiență în activități de conducere, coordonare, monitorizare / supervizare, a unor serivicii / departamente în cadrul unor agenți economici / peste 5 ani

Competențe solicitate:

 • Coordonarea elaborării strategiilor/ procedurilor/ planurilor în cadrul organizaţiei
 • Organizarea activităţilor specifice organizației / domeniului coordonat
 • Adoptarea deciziilor
 • Monitorizarea activităților desfășurate în organizație
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane/ marketing/ management/IT
 • Monitorizare achiziții, evi- dențe contabile, costuri de personal
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei

Planurile de afaceri înregistrate vor fi distribuite membrilor din juriu, pentru evaluare și selecție . Juriul va evalua toate planurile de afaceri în ordinea cronologică a înregistrării lor.

Fiecare membru al juriului va acorda punctaj individual la fiecare criteriu din grila de evaluare tehnică și financiară precum și la interviu, punctajul final al planului de afaceri evaluat fiind egal cu media aritmetică a punctajelor individuale a celor 3 membrii. Punctajul final al fiecărui plan de afaceri va fi compus din 80 %  punctaj evaluare tehnico – financiară și 20% punctaj interviu.

Etapele procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri vor fi realizate de către membrii juriului:     -Analiza eligibilității participantului la selecție și a conformității administrative a documentelor depuse în competiție

-Evaluarea tehnică și financiară a planurilor de afaceri

-Ierarhizarea și selecția planurilor de afaceri

-Procedura de contestare a rezultatelor selecției

-Organizarea și desfășurarea interviurilor

– Publicarea listei definitive a câștigătorilor procesului de selecție a planurilor de afaceri și a listei de rezervă