img img img img

Cadrul general al Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Cadrul general al Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

 1. Cadrul general al Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului Tineri NEETs Pentru Viitor”- POCU 991/1/3/154370

Proiectul “Tineri NEETs Pentru Viitor” SMIS 154370,  este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și este implementat în parteneriat de către SC 4C RURAL STRATEGIC SRL  – lider de parteneriat și SC GE – COST 2001 SRL – partener.

Obiectivul general al proiectului este Cresterea gradului de intergrare pe piata muncii a tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu domiciliul in regiunea Centru, prin oferirea de servicii de informare, consiliere , mediere socio-profesionala si formare profesioanla, pe perioada de implementare a proiectului..

OS 1 Cresterea gradului de informare in rândul tinerilor în vederea identificarii persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupabili si nu urmeaza nici o forma de educație sau formare în vederea direcționarii acestora catre SPO în vederea înregistrarii si profilarii, pe perioada de implementare a proiectului.

OS 2 Dezvoltarea competentelor profesionale pentru un numar de 168 tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani si facilitarea incluziunii pe piata muncii pentru 270 tineri NEETs, pe o perioada de 18 luni.

OS 3 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 28 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A ”usor ocupabil” si sustinerea ocuparii pe cont propriu pentru 9 dintre acestia, pe perioada de implementare a proiectului.

Metodologia are scopul de a reglementa desfășurarea competiției de planuri de afaceri pentru start-up-uri și de a furniza informații cu privire la  organizarea acesteia.

Competiția de planuri  de afaceri  este organizată cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Metodologia și anexele acesteia sunt disponibile în mod gratuit și pot fi consultate și descărcate de pe site-ul proiectului: www.neetspentruviitor.ro.

Competiția de planuri  de afaceri  se desfășoară în limba română; toate documentele depuse vor fi redactate în limba româna. Pentru documentele care nu sunt în limba română se va prezenta traducerea autorizată în limba română sau acestea vor fi traduse de către candidat cu mențiunea “Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii” și vor fi semnate.

Participanții la Competiția de planuri  de afaceri sunt obligați să respecte termenele și condițiile stipulate în prezenta Metodologie.

Competiția de planuri de afaceri este de tip competitiv, cu depunere la termen.

Prezenta metodologie asigură principii și criterii transparente și nediscriminatorii, conform cărora un juriu va evalua și selecta planurile de afaceri care vor beneficia beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.Transparența informațională și criteriile nediscriminatorii și de respectare a egalității de șanse și de gen guvernează procesul de organizare, evaluare și selectare a planurilor de afaceri, în condițiile în care prin prezenta     metodologie se statuează condițiile de comunicare publică a metodologiei, calendarul procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, etapele analizei conformității administrative a planurilor de afaceri depuse în competiție și a eligibilității participanților la selecție, cât și etapele evaluării, ierarhizării inițiale a planurilor de afaceri, procedura de contestare a rezultatelor selecției, publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de planuri de afaceri și a listei de rezervă, respectiv aspecte administrative și juridice privind semnarea acordurilor de finanțare cu câștigătorii concursului de planuri de afaceri.

Regulile conținute de prezenta metodologie au caracter obligatoriu pentru toți aplicanții în procesul de selecție a planurilor de afaceri, în vederea finanțării lor ulterioare. Participanții la selecție trebuie să cunoască prevederile prezentei metodologii, iar necunoașterea acesteia nu îi exonerează pe aceștia de obligația respectării prevederilor cuprinse în metodologie.

Bugetul total alocat este de 1.113.637,5 lei pentru finanțarea a minim 9 planuri de afaceri, cu o valoare de maxim 25.000 euro/afacere (echivalentul a 123.737,50 lei la cursul 1 euro = 4,9495 lei din luna noiembrie 2021).

Planurile de afaceri se vor depune doar în perioada specificată în cadrul calendarului competiției de planuri de afaceri din prezenta metodologie.

Un aplicant poate participa la competiția de planuri de afaceri cu un singur plan de afaceri.

Proiectele   depuse  de  către  candidați  vor  începe  să  fie  evaluate  încă  din  momentul depunerii lor, fără a se aștepta termenul limită de depunere a tuturor planurilor de afaceri, iar rezultatul evaluării se va publica la finalul perioadei de evaluare și selecție. Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu format  din 3 persoane, din care:

 • 2 experți din mediului de afaceri
 • 1 reprezentant al patronatelor,

care vor evalua planurile depuse din perspectiva:

–         Conformității administrative – prezența tuturor documentelor solicitate;

–         Eligibilității solicitantului/ cheltuielilor/planului de afaceri;

–         Tehnico – financiar;

–          Interviu ;

Informații privind prezenta metodologie, respectiv despre condițiile de eligibilitate și selecție, formatul planului de afaceri, documentele obligatorii de depus, CAEN-uri eligibile etc. vor fi oferite de către experții proiectului. Aceștia vor furniza informațiile celor 28 de persoane – tineri NEETs selectați din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” care își doresc înființarea de noi afaceri și care vor primi, totodată, pe lângă informațiile legate de competiția de planuri de afaceri  și informații teoretice despre înființarea și dezvoltarea unei afaceri. Consilierea antreprenorială se va face în localitatea din care  provine tânărul NEETs.

Întrebările primite de la potențialii candidați vor fi centralizate și postate împreună cu răspunsurile lor pe site-ul  www.neetspentruviitor.ro, asigurând astfel transparența și accesul egal la informații al tuturor candidaților.

Prezenta metodologie poate fi modificată/completată în sensul oferirii de clarificări, informații suplimentare cu scopul de a veni în sprijinul potențialilor candidați.

 

 1. Cadrul legal aplicabil

Prezenta metodologie de selecție a planurilor de afaceri se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente:

Legislație specifică  Programului Operațional  Capital  Uman  ( POCU)

 1. Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1287 din data 25.02.2015, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului   fondurilor   europene   nr.   1629/2019,   privind   aprobarea   Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministeul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,  pentru  proiectele  finanțate  în  cadrul  schemelor  de  ajutor  de  minimis  din  fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman;
 6. Schema de ajutor de minimis “Viitor pentru tinerii NEETs I”;
 7. Contractul de finanțare nr. POCU/991/1/3/154370 din 23.06.2022 încheiat între MIPE – AM POCU / Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Centru, Axa Prioritară Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Operațiunea compozită OS. 1.1, 1.2;
 8. Documentul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Capital Uman 2014 – 2020”;
 9. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

NOTĂ: Lista documentelor de mai sus se completează automat cu orice instrucțiuni, reglementări, hotărâri care ar putea fi emise pe durata de evaluare, selecție și implementare a proiectelor de către autoritățile în domeniu (Comisia Europeană, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Management POCU, Ministerul Muncii și  Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor etc.) și care să conțină elemente de natură să modifice regulile de derulare ale competiției de planuri de afaceri sau a modului de finanțare a planurilor de afaceri selectate pentru finanțare.

Legislație specifică  domeniului  antreprenorial

 1. Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 4. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

 

 1. Definiții

(1) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

(2) administrator al schemei de ajutor de minimis – persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, administratorii schemei de ajutor de minimis sunt administratorii schemei de antreprenoriat sau entități juridice din componența administratorilor schemei de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;

(3) administrator al schemei  de antreprenoriat – entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, un proiect integrat finanțat prin Axa Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri””, Obiectivul specific 1.1 Creșterea  ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și respectiv 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de start up-uri, cu respectarea condițiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, și detaliate în Ghidul solicitantului – Condiții specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”. Conform Ghidul solicitantului – Condiții specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi stabiliți cu respectarea Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 după cum urmează:

(i) Furnizori autorizați de formare profesională a adulților – persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(ii) Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării – persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

(iv) Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(v) Organizații patronale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(vi) ONG- uri;

(vii) Organizații de tineret, legal  constituite;

(viii) Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;

(ix)  Serviciul  Public  de  Ocupare  (SPO)  inclusiv  unitățile  cu  personalitate  juridică  din subordinea sa;

(x) Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;

(xi) Asociații de întreprinderi.

(4) beneficiar de ajutor  de minimis – întreprinderile cărora li se acordă ajutor de minimis, în cadrul proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 „Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și respective 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, prin intermediul administratorilor schemei de minimis;

(5) beneficiarul finanțării nerambursabile – are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU);

(6) comercializarea produselor agricole1  – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

(7) contract de finanțare  – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014 – 2020;

(8) contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

(9) domeniu de activitate – activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN);

(10) furnizor de ajutor de minimis – Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;

1Conform art. 2, alin. 1, lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

(11) întreprindere2 – orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv:

(i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(ii)  societăți  cooperative,  reglementate  de  Legea  nr.  1/2005  privind  organizarea  și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;8 (iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice;

(iv) entități reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

(12) întreprinderea unică3  – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele i-iv sunt considerate ”întreprinderi unice”.

(13) My SMIS4 – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;

(14) prelucrarea produselor agricole5 – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

2 Conform art. 2 alin (2) din Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996 – Legea concurenței, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3 Conform art. 2, alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

4 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis;

5 Conform art. 2, alin. 1, lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

(15) produse  agricole6 – produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/20137;

(16) rata de actualizare – rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene.